Titol Import Licitació (IVA exclòs) Data Publicació
Expedient Núm: SFOT-128 Serveis tècnics de manteniment de la planta fotovoltaica del recinte Fira de Barcelona Gran Via (SFOT-128) 97.500,00 2018-01-25 12:31:54
Expedient Núm: OP1-70 Obres d'adequació dels lavabos del Pavelló 2 (entre P2-13 i P2-15), del recinte Fira de Barcelona Gran Via. 181.903,28 2017-10-31 13:30:16
Expedient Núm: OP3141-60 Obres de millora de la cappacitat protant del pilars situats a l'aparcament soterrat del Pavellons 4-6 del recinte Fira de Barcelona Gran Via. 144.557,65 2017-09-15 12:32:03
Expedient Núm: CVG-2 NOVA COMERCIALITZACIÓ, EN RÈGIM DE COMPRAVENDA, MITJANÇANT CONCURRÈNCIA D’OFERTES DE DIVERSOS IMMOBLES PROPIETAT DE FIRA 2000 S.A. A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 0,00 2017-07-21 13:02:28
Expedient Núm: CVG-1 COMERCIALITZACIÓ, EN RÈGIM DE COMPRAVENDA, MITJANÇANT CONCURRÈNCIA D’OFERTES DE DIVERSOS IMMOBLES PROPIETAT DE FIRA 2000 S.A. A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 0,00 2017-07-11 15:43:25
Expedient Núm: SG-292 contrato de servicios relativo al análisis de la descripción catastral asignada por la aprobación de la nueva ponencia de valores de Barcelona, preparación y presentación de alegaciones, recursos y otros trámites administrativos conexos, en relación a los inmuebles del recinto Fira de Barcelona Gran Via ubicados en el término municipal de Barcelona. 175.000,00 2017-07-05 15:46:27
Expedient Núm: OP1-64 OBRES D'ADEQUACIÓ DELS LAVABOS DEL PAVELLÓ 2 (ENTRE P2-17 I P2-19) DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA 137.048,74 2016-09-27 14:25:42
Expedient Núm: OP1-63 contracte d’obres relatives al projecte d’instal·lacions per oficines de la planta altell del Pavelló 2, del recinte Fira de Barcelona Gran Via 1.369.916,93 2016-06-13 17:46:45
Expedient Núm: OP1-62 contracte d’obres relatives al projecte executiu de reposició de fals sostre i paviments de l’altell del Pavelló 2, al recinte Fira de Barcelona Gran Via”. 985.742,52 2016-06-13 16:23:05
Expedient Núm: OP1-57 OBRES DE DESMUNTATGE I EXECUCIÓ DE NOUS FORJATS I FAÇANES PER L’ADEQUACIÓ DE NOVES SALES A L’ALTELL DEL PAVELLO 2, DEL RECENTE FIRA DE ABRCELONA GRAN VIA 1.674.709,99 2016-04-15 13:46:23
Expedient Núm: OP23-65 OBRES PER L’ADEQUACIÓ DE LA URBANITZACIÓ EXISTENT AL CARRER BOTÀNICA, ENTRE ELS CARRERS JOAN CARLES I I METAL•LURGIA, DAVANT DELS PAVELLONS 2 I 3 (FASE 2) DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA 759.279,95 2016-02-26 09:55:50
Expedient Núm: SFOT-110 Contracte de serveis tècnics de manteniment de la planta fotovoltaica al recinte Fira de Barcelona Gran Via. 95.000,00 2015-12-28 15:12:17
Expedient Núm: OP23-57 OBRES PER L’ADEQUACIÓ DE LA URBANITZACIÓ EXISTENT AL CARRER BOTÀNICA ENTRE ELS CARRERS JOAN CARLES I I METAL•LÚRGIA DAVANT DELS PAVELLONS 2 I 3 DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA 721.050,61 2015-10-29 15:39:58
Expedient Núm: OP0-139 contracte d’obres per a l’adequació dels túnels de connexió que comuniquen el Pavelló 1 del recinte Fira de Barcelona Gran Via amb la Línia 9 metro i els aparcaments annexos 522.547,22 2015-06-30 15:25:18
Expedient Núm: CVG-0 Comercialització en règim de Dret de Superfície o compra-venda, mitjançant concurrència d'ofertes de diverses finques propietat de Fira 2000, S.A., a Barcelona. 0,00 2015-03-30 11:47:17
Expedient Núm: XXXXXPROVESXXXX PROVES 0,00 2015-03-24 12:04:45
Expedient Núm: PPOP1-11 Procediment per a l'adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de les guies i envans mòbils acústics del Pavelló 2, al recinte Fira de Barcelona Gran Via, de Barcelona 173.325,00 2013-06-06 12:16:17
Expedient Núm: PPSFOT-5 Procediment per a l'adjudicació del “contracte de serveis tècnics per la millora de rendiment de la planta fotovoltaica del recinte Fira de Barcelona Gran Via”. 96.000,00 2013-05-24 13:12:07
Expedient Núm: XXXXPROVES XXXXXXX 1,00 2012-11-28 14:07:50
Expedient Núm: SP23-47 Contracte de serveis relatiu a l'anàlisi del valor administratiu asignat, preparació i presentació d'al·legacions, recursos i altres tràmits administratius connexos, en relació als pavellons 2 i 3, del recinte Fira de Barcelona Gran Via, a favor de la societat Fira 2000, S.A. 330.000,00 2012-11-15 12:32:09
Expedient Núm: PPOP1-10 Contracte d'obra relatiu al projecte de muntatge de les noves façanes interiors del Pavelló 2, al recinte Fira de Barcelona Gran Via. 285.552,99 2012-10-26 15:16:46
Expedient Núm: PPOP57-12- Instal·lacions de climatització del Nexe C i Eix Central 4 i 6 del recinte Fira de Barcelona Gran Via 233.995,80 2012-10-04 20:00:28
Expedient Núm: PPOG-1 Obres d'instal·lació de cortines d'aire als pavellons 1, 3, 4, 5, 6 i 7 del recinte Fira de Barcelona Gran Via 305.026,92 2012-10-04 18:47:35
Expedient Núm: PPSUBG-2 Subministrament de tres grups electrògens per a l'alimentació de les instal·lacions del recinte Fira de Barcelona Gran Via 90.000,00 2012-10-04 18:16:56
Expedient Núm: PPODHC-5 Obres per a l'execució de la distribució d'instal·lacions per a la climatització dels pavellons 4 i 6 del recinte Fira de Barcelona Gran Via 457.855,94 2012-10-03 20:59:26
Expedient Núm: PPODHC-4 Execució de la distribució d'instal·lacions per a la climatització dels pavellons 2 i 3 763.636,54 2012-10-03 20:49:00
Expedient Núm: PPODHC-3 Execució instal·lacions subestació de DH&C per als pavellons 2, 3, 4 i 6 278.512,00 2012-10-03 20:35:32
Expedient Núm: PPOUF-1 Obra relativa al projecte d'execució de la urbanització del carrer de l'Urani, de Barcelona (al recinte Fira de Barcelona Gran Via) 966.820,26 2012-10-02 15:10:46
Expedient Núm: PPOP1-9 Obres complementàries a realitzar en relació amb el contracte d'obres de reubicació de la maquinària de l'altell d'instal·lacions del Pavelló 2, al recinte Fira de Barcelona Gran Via (ref. PPOP1-8)" 84.508,93 2012-09-13 12:55:17
Expedient Núm: PPOUF-0 Obres relatives a la construcció del Nou Magatzem al c/ Urani - Auditori, al recinte Fira de Barcelona Gran Via. 318.163,29 2012-06-27 15:00:16
Expedient Núm: PPOP1-8 Contracte d’obra relatiu al projecte de reubicació de la maquinaria de l’altell d’instal•lacions del Pavelló 2, del recinte Fira de Barcelona Gran Via. 965.416,53 2012-01-26 18:51:27
Expedient Núm: OAU-31 Obres per l'execució de forjat cota +2,50 de l'Edifici de Serveis i Auditori al Recinte Fira de Barcelona Gran Via (Barcelona) 2.144.041,52 2011-12-22 20:51:25
Expedient Núm: PPOP1-6 Obres relatives al projecte d'arquitectura i instal·lacions de l'ampliació del Business Center del Pavelló 2, al recinte Fira de Barcelona Gran Via, de Barcelona. 388.356,80 2011-05-27 15:02:57
Expedient Núm: PPOP5-0 Procediment de licitació per a l'adjudicació del contracte d'obra relatiu al projecte d'ampliació de l'Eix Central del Pavelló 8, al recinte Fira de Barcelona Gran Via, a Barcelona 361.723,67 2011-04-28 13:40:43
Expedient Núm: PPSOF-3 Procediment de licitació relatiu al contracte de serveis d'assessorament comptable, liquidació d'impostos i realització de tasques comptables a Fira 2000, S.A. 70.000,00 2011-04-21 10:35:09
Expedient Núm: OV-199 Obra relativa al projecte d'adequació de l'arquitectura de la planta primera de l'Edifici Vestíbul, del recinte Fira de Barcelona Gran Via. 1.384.814,21 2011-04-14 18:39:27
Expedient Núm: PPOP57-10 Procediment per a l'adjudicació del contracte d'obra relatiu al projecte d'instal·lacions d'audiovisuals de l'edifici Nexe C, al recinte Fira de Barcelona Gran Via. 244.721,70 2011-04-06 11:02:03
Expedient Núm: PPOP1-5 Procediment de contractació relatiu a l'execució de les obres d'estructura de l'ampliació del Business Center del Pavelló 2, del recinte Fira de Barcelona Gran Via (substitueix al procediment PPOP1-4) 135.984,41 2011-04-05 19:47:05
Expedient Núm: PPOP1-4 Obra relativa a l'execució del projecte d'estructura de l'ampliació del Business Center del Pavelló 2, al recinte Fira de Barcelona Gran Via. 110.928,70 2011-03-31 18:41:36
Expedient Núm: PPSFOT-1 Contracte de serveis tècnics per la millora de rendiment de la planta fotovoltaica del recinte Fira de Barcelona Gran Via 96.000,00 2011-03-22 14:12:45
Expedient Núm: PPSOF-2 Procediment de licitació per adjudicar el contracte de serveis d'assessorament jurídic a Fira 2000, S.A. en matèria de contractació pública. 98.000,00 2011-02-03 10:35:49
Expedient Núm: PPSP1-3 Procediment per a l’adjudicació del contracte de serveis de redacció de projecte bàsic i executiu, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat de les obres de rehabilitació de planta baixa, planta 1 i 2 de l’edifici annex al Pavelló 2, per a sales de reunions i conferències, del recinte Fira de Barcelona Gran Via, de Barcelona 192.000,00 2011-01-10 18:59:56
Expedient Núm: PPSFOT-0 Procediment per l'adjudicació del contracte de serveis relatius a la vigilància i control de funcionament de la planta fotovoltaica sobre les cobertes dels Pavellons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, del recinte Fira de Barcelona Gran Via, de Barcelona. 32.000,00 2010-12-27 13:22:38
Expedient Núm: PPOP1-2 Procediment per a l'adjudicació del contracte d'obra relatiu al projecte de substitució del paviment de l'antic vestíbul del Pavelló 2 (tram comprés entre el Pave. 2.1 i 2.2) del recinte Fira de Barcelona Gran Via. 172.712,02 2010-12-21 19:48:06
Expedient Núm: PPSP1-1 Procediment per a l'adjudicació del contracte de serveis relatiu a “redacció del projecte bàsic i executiu, direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, i control de qualitat de les obres de reubicació de maquinària ubicada a l’altell d’instal•lacions del Pavelló 2, del recinte Fira de Barcelona Gran Via”. 97.900,00 2010-12-16 11:45:43
Expedient Núm: PPSP1-0 Procediment de licitació per adjudicar el contracte de serveis de “redacció del projecte bàsic i executiu direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut, i control de qualitat de les obres d’ampliació del Business Center del Pavelló 2, del recinte Fira de Barcelona Gran Via” 99.400,00 2010-12-16 11:37:12
Expedient Núm: PPSUBP57-9 Contracte de subministrament de mòduls fotovoltaics, per a l’execució de la planta fotovoltaica als pavellons 5-7, del recinte Fira de Barcelona Gran Via, a Barcelona 2.000.764,80 2010-10-06 11:29:02
Expedient Núm: PPOCA34-8 Contracte d'obres i subministrament de quatre equipaments d'elevació de l'Eix Central 4-6, al recinte Fira de Barcelona Gran Via, de Barcelona. 357.000,00 2010-07-22 12:19:29
Expedient Núm: SUBG-127 Ref. SUBG-127 "Suministro de elementos de iluminación para los pabellones 4-5-6-7, del Recinto Fira de Barcelona Gran Via, en Barcelona" 726.000,00 2010-07-16 12:41:52
Expedient Núm: PPOSP-0 Procediment de licitació per a l'execució del contracte d'obra relatiu a la neteja d'elements no originals i no estructurals de diversos pavellons del recinte històric de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona 146.383,28 2010-06-30 12:48:11
Expedient Núm: PPOP57-6B contracte d’obra relatiu a “la gestió de les instal•lacions dels Pavellons 5-7 i de l’Edifici Nexe C, del recinte Fira de Barcelona Gran Via, a Barcelona (Lot 1: Infraestructura de control de les instal•lacions dels Pavellons 5 i 7 i de l’Edifici Nexe C; Lot 2: Integració del control de les instal•lacions dels Pavellons 5-7 i de l’Edifici Nexe C en l’actual sistema de gestió de les instal•lacions) 888.355,86 2010-05-06 20:29:06
Expedient Núm: OP57-97 Contracte d'obra relatiu al projecte d'execució de les instal·lacions de l'edifici Nexe C, al recinte Fira de Barcelona Gran Via, de Barcelona. 1.145.293,67 2010-05-06 17:30:19
Expedient Núm: OP57-96B Contracte d'obra relatiu al projecte d'execució de l'arquitectura de l'edifici Nexe C, al recinte Fira de Barcelona Gran Via, a Barcelona 2.066.132,41 2010-05-05 20:12:30
Expedient Núm: PPOP57-3 Obra relativa al projecte d'execució de l'obra civil dels locals de restauració als pavellons 5-7, al recinte Fira de Barcelona Gran Via, a Barcelona. 915.406,47 2010-05-04 22:56:46
Expedient Núm: PPOP57-5 Obres relatives a l'execució de la instal·lació de la maquinària pels locals de restauració als Pavellons 5-7 del recinte Fira de Barcelona Gran Via, a Barcelona 243.968,22 2010-05-04 21:49:16
Expedient Núm: PPOP57-4 Obra relativa al projecte d'execució de les instal·lacions dels locals de restauració dels pavellons 5-7, ubicats en el recinte Fira de Barcelona Gran Via, a Barcelona (2 Lots) 786.351,72 2010-05-04 21:12:49
Expedient Núm: OP57-96 Procediment de licitació per a l'adjudicació del contracte de subministrament de mòduls fotovoltaics i obra, per a l'execució de la planta fotovoltaica dels Pavellons 5 i 7, del recinte Fira de Barcelona Gran Via, de Barcelona. 3.961.760,57 2010-04-27 21:03:15
Expedient Núm: SUBG-126 Procediment de contractació relatiu al subministrament d'elements d'il·luminació dels pavellons 4-5-6-7, al recinte Fira de Barcelona Gran Via. 726.000,00 2010-04-15 20:14:06
Expedient Núm: SUBFOT-42 Procediment per a la contractació del subministrament de mòduls fotovoltaics pel recinte Fira de Barcelona Gran Via. 291.456,00 2010-04-13 18:47:33
Expedient Núm: PPOOF-1 Procediment de licitació pel contracte d'obres relatiu a l'execució de la instal·lació de climatització de les oficines de Fira 2000, S.A. 193.184,97 2010-04-08 19:41:53
Expedient Núm: SI-11 Procediment de contractació relatiu als serveis d'Assegurança de Danys a l'Edificació per l'Edifici Corporatiu de l'INCASOL "Assegurança Decennal". 160.000,00 2010-01-28 19:29:31
Expedient Núm: OP57-82 Procediment de contractació relatiu a les obres per a l'execució de l'estructura de l'edifici Nexe C, al recinte Fira de Barcelona Gran Via, a Barcelona 4.636.820,71 2010-01-26 19:08:39
Expedient Núm: PPOP57-2 Procediment de contractació relatiu a les obres d'execució de les instal·lacions de xarxa i seguretat dels Pavellons 5-7, ubicats en el recinte Fira de Barcelona Gran Via, a Barcelona 683.229,89 2010-01-20 18:46:36
Expedient Núm: PPODHC-1 Procediment per la contractació de l'obra relativa a l'execució del recinte soterrat per la futura ubicació de maquinària de la central de puntes del District Heating and Cooling (DH&C), al recinte Fira de Barcelona Gran Via. 853.245,63 2009-12-29 13:51:50
Expedient Núm: PPSP57-1 Procediment per a l'adjudicació del contracte de redacció de projecte executiu, direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut de les obres d'ampliació d'energia solar fotovoltaica sobre les cobertes dels Pavellons 5-7, del recinte Fira de Barcelona Gran Via. 99.122,00 2009-12-14 20:20:35
Expedient Núm: PPSDHC-0 Procediment per a l'adjudicació del contracte de serveis relatiu a la "redacció del projecte bàsic i executiu i direcció d'obra de la central de puntes soterrada del DH&C, al recinte Fira de Barcelona Gran Via." 95.000,00 2009-12-03 13:12:27
Expedient Núm: PPOP57-0 Procediment per a l'adjudicació del contracte relatiu a la "Instal·lació i manteniment de quatre equipaments d'elevació dels Pavellons 5-7, del recinte Fira de Barcelona Gran Via" 188.480,98 2009-11-27 15:48:54
Expedient Núm: SP57-78 Serveis de Control de Qualitat de les Instal·lacions Generals dels Pavellons 5-7 101.454,81 2009-10-27 16:44:27
Expedient Núm: PPOTH-4 Procediment per a l'adjudicació del contracte d'obra relatiu al projecte d'enderroc de les edificacions situades al c/ Pedrosa i c/ Acer (vivendes unifamiliars i plurifamiliars), de l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona, en el marc de l'ampliació del recinte Fira de Barcelona Gran Via 723.870,00 2009-08-03 18:00:33
Expedient Núm: PPOCA34-6 Procediment per a l'adjudicació del contracte d'obra relatiu al projecte d'execució de les instal·lacions del Business Center ubicat a l'Eix Central 4-6, en el recinte Fira de Barcelona Gran Via. 258.620,18 2009-07-23 14:12:22
Expedient Núm: SUBFOT-32 PROCEDIMENT PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE MÒDULS FOTOVOLTAICS, PEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA. 290.000,00 2009-06-19 14:34:12
Expedient Núm: OP57-67 Procediment per a l'adjudicació del contracte d'obra relatiu al projecte d'execució de les instal·lacions dels Pavellons 5-7, de l'ampliació del recinte Fira de Barcelona GranVia, a l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona. 13.747.218,50 2009-06-15 20:12:59
Expedient Núm: PPOTH-1 Procediment per a l'adjudicació del contracte d’obra relatiu al “projecte d’execució dels jardins dels nous habitatges unifamiliars corresponents a les comunitats de veïns del carrer Alumini, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)”. 295.000,00 2009-05-14 19:57:51
Expedient Núm: PPOAU-1 Procediment per a l'adjudicació del contracte d’obra relatiu al “projecte d’execució de l’obra civil del Centre d’Informació i Serveis (CIS), ubicat a sota del carrer Urani, en el recinte Fira de Barcelona Gran Via, a Barcelona" 548.404,97 2009-05-14 19:06:35
Expedient Núm: PPOAU-0 Procediment per a l'adjudicació del contracte d'obra relatiu al projecte d'execució de les instal·lacions del Centre d'Informació i Serveis (CIS), ubicat a sota del carrer Urani, en el recinte Fira de Barcelona Gran Via, a Barcelona. 354.527,97 2009-05-14 18:06:43
Expedient Núm: OI-0 Procediment per a l'adjudicació del contracte d'obra relatiu al moviment de terres, fonaments i estructura de l'edifici corporatiu de l'INCASOL, a ubicar al carrer de l'Arquitectura, 11-13 i de l'Alumini, 43, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 4.724.146,48 2009-04-27 20:21:30
Expedient Núm: PPSTH-0 Procediment per a l'adjudicació del contracte de serveis relatiu al trasllat de mobiliari i objectes personals de les comunitats de veïns dels carrers Pedrosa D, Pedrosa E i Acer, a l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona. 99.000,00 2009-04-24 15:41:17
Expedient Núm: PPSG-0 Procediment per a l'adjudicació del contracte de serveis relatiu a la Direcció Tècnica del projecte per a la integració dels sistemes de gestió d'instal·lacions del recinte Fira de Barcelona Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat - Barcelona. 98.500,00 2009-04-20 19:29:27
Expedient Núm: PPSOF-0 Procediment per a l'adjudicació del contracte de serveis d'assessorament jurídic a Fira 2000, S.A. en matèria de contractació pública. 48.000,00 2009-04-15 19:13:12
Expedient Núm: PPOCA34-5 Obra relativa a l'adequació nivell + 14, i Business Center, de l'Eix Central (tram comprés entre el nou Pavelló 4 i el nou Pavelló 7) 991.829,23 2009-03-23 19:56:06
Expedient Núm: PPSL9-2 Procediment per a l'adjudicació del contracte de serveis relatiu a la “Redacció del Projecte Executiu per l’adequació de l’estació de la L9 de metro “Foc-Cisell” de Barcelona (Sistemes de ventilació i de transport vertical i aigua potable). 90.000,00 2009-03-18 22:16:20
Expedient Núm: PPSL9-1 Procediment per a l'adjudicació del contracte de serveis relatiu a la “Redacció del Projecte Executiu per l’adequació de l’estació de la L9 de metro “Foc-Cisell” de Barcelona (Instal•lacions elèctriques i especials) 95.000,00 2009-03-18 22:13:46
Expedient Núm: PPSL9-0 Procediment per a l'adjudicació del contracte de serveis relatiu a la “Redacció del Projecte Executiu per l’adequació de l’estació de la L9 de metro “Foc-Cisell” de Barcelona (Arquitectura i Obra Civil 99.000,00 2009-03-18 22:10:02
Expedient Núm: PPOAPP-1 Contracte d'obra relatiu al projecte d'execució de la finalització de la impermeabilització de la coberta de l'aparcament soterrani de l'Avinguda Joan Carles I (Zona C), en el marc de l'ampliació del recinte Fira de Barcelona Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat - Barcelona. 135.005,21 2009-03-02 20:14:15
Expedient Núm: PPOCA34-3 Contracte d'obra relatiu a l'execució de l’estructura metàl•lica pel business center de l’Eix Central 4-6, del recinte Fira de Barcelona Gran Via, a l’Hospitalet de Llobregat - Barcelona 109.827,80 2009-02-18 22:09:15
Expedient Núm: OG-93 Contracte d'obres relatiu al projecte d'integració dels sistemes de gestió d'instal·lacions, al recinte Fira de Barcelona GranVia, a l'Hospitalet de Llobregat - Barcelona. 1.598.152,92 2009-02-18 20:06:25
Expedient Núm: PPOAPP-0 Contracte d'obra relatiu al projecte d'execució de la urbanització (Zona C) de la coberta de l'aparcament soterrani de l'Avinguda Joan Carles I, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en el marc de l'ampliació del recinte Fira de Barcelona Gran Via. 997.780,16 2009-02-16 20:17:18
Expedient Núm: OTH-63 Procediment per a l'adjudicació del contracte d'obres per a l'execució de la urbanització del sector comprés entre els carrers Ciències, Metal·lúrgica i Alumini, de l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona. 1.782.939,40 2009-02-03 18:58:06
Expedient Núm: SAU-11 Procediment per a l'adjudicació del contracte de serveis pel control de qualitat del projecte d'obra de l'estructura de l'Edifici de Serveis i Auditori, del recinte Fira de Barcelona Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat - Barcelona. 326.719,34 2009-01-21 19:23:41
Expedient Núm: PPOCA34-2 Procediment per a l'adjudicació del contracte d'obra relatiu a la construcció de dues sales per ubicació d'instal·lacions a nivell +7,00 de l'Eix Central 4-6, del recinte Fira de Barcelona Gran Via. 198.089,30 2009-01-13 12:06:30
Expedient Núm: OAU-2 Contracte d'obres per a l'execució de l'estructura de l'edifici Auditori, al recinte Fira de Barcelona Gran Via, a Barcelona 17.514.936,08 2008-12-17 20:13:34
Expedient Núm: PPOP3141-2 Contracte relatiu a la tramitació i obtenció de permisos, direcció facultativa de l'obra de modificació de l'Eix Central 4-6, del recinte Fira de Barcelona Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat - Barcelona 114.369,80 2008-12-15 17:14:47
Expedient Núm: SP57-45 Procediment per a l'adjudicació del contracte de serveis pel control de qualitat de l'obra civil dels Pavellons 5-7, de l'ampliació del recinte Fira de Barcelona Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat - Barcelona. 431.427,41 2008-11-17 09:47:34
Expedient Núm: OP57-47 Procediment per a l'adjudicació del contracte d'obra relatiu al projecte d'execució de l'obra civil dels Pavellons 5-7, de l'ampliació del recinte Fira de Barcelona Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat - Barcelona. 44.066.891,38 2008-11-03 17:56:02
Expedient Núm: STH-63 Procediment per a l'adjudicació del contracte per l'Assegurança Decennal i d'impermeabilització dels edificis d'habitatges unifamiliars i plurifamiliars en construcció al c/ Ciències, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 299.000,00 2008-10-27 12:37:52
Expedient Núm: STH-62 Procediment per a l'adjudicació del contracte de serveis d'Auxiliar de Serveis pel control d'accessos a les obres de construcció de les vivendes unifamiliars i plurifamiliars del c/ Ciències, de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 138.684,00 2008-10-03 12:18:22
Expedient Núm: OAU-1 Contracte d’obres per l’execució dels fonaments de l’edifici Auditori de Fira de Barcelona, al recinte de Gran Via, a Barcelona. 5.119.951,21 2008-09-23 16:29:47
Expedient Núm: PPOP23-0 Execució de l’obra civil, acabats i instal•lacions de la nova ubicació del centre de control del recinte Fira de Barcelona Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat - Barcelona. 203.901,77 2008-08-05 12:04:26
Expedient Núm: PPOCA34-1 Procediment per a l'adjudicació del contracte d'obra relatiu a l'execució de l'obra civil i acabats dels balcons interiors i del cobriment dels patis de l'Eix Central, en el tram dels Pavellons 4-6, del recinte Fira de Barcelona Gran Via. 796.428,84 2008-07-24 14:55:18
Expedient Núm: OAU-0 Procediment per a l'adjudicació del contracte d’obres pel moviment de terres en el solar ubicat entre el C/ Foc, C/ Urani i C/ Alts Forns, de Barcelona, en el marc de l’ampliació del recinte Fira de Barcelona Gran Via. 1.378.344,84 2008-07-21 13:18:15
Expedient Núm: OP57-28 Procediment per a l'adjudicació del contracte d’obres del pilotatge en el solar ubicat entre el C/ Alumini, C/Metal•lúrgia i C/ Ciències, de l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona, en el marc de l’ampliació del recinte Fira de Barcelona Gran Via. 407.055,15 2008-07-18 15:53:37
Expedient Núm: OP57-27 Procediment per a l'adjudicació del contracte d’obres pel moviment de terres en el solar ubicat entre el C/ Alumini, C/Metal•lúrgia i C/ Ciències, de l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona, en el marc de l’ampliació del recinte Fira de Barcelona Gran Via. 609.768,38 2008-07-18 13:13:23
Expedient Núm: PPOCA34-0 Procediment per a l'adjudicació del contracte d’obra relatiu a l’execució de l’estructura de suport dels balcons interiors i de cobriment dels patis de l’Eix Central, en el tram dels Pavellons 4-6, del recinte Fira de Barcelona Gran Via. 352.970,00 2008-06-23 12:17:09
Expedient Núm: PPOP3141-1 Procediment per a l'adjudicació del contracte d’obra relatiu al desmuntatge i desviament de les instal•lacions dels dos restaurants a enderrocar als Pavellons 4-6, del recinte Fira de Barcelona Gran Via, a l’Hospitalet de Llobregat – Barcelona, i posterior restitució d’aquestes. 258.000,00 2008-06-09 18:49:09
Expedient Núm: PPOP3141-0 Procediment per a l'adjudicació del contracte de redacció de projecte d’enderroc, tramitació i obtenció de llicències i permisos, direcció facultativa, i execució de les obres de deconstrucció de dos restaurants, situats a l’interior dels Pavellons 4-6, del recinte Fira de Barcelona a Gran Via. 130.000,00 2008-05-30 14:46:38
Expedient Núm: OUF-5 Concurs per a l'adjudicació del contracte d’obra relatiu al projecte d’execució de l’estructura de la Fase 2 del carrer Urani de Barcelona, en l’ampliació del recinte Fira de Barcelona Gran Via. 1.811.958,43 2008-05-23 14:49:14
Expedient Núm: PPOV-0 Procediment per a l'adjudicació del contracte d’obra relatiu al tractament de les superfícies dels murs orgànics de l’edifici Vestíbul del recinte de Fira de Barcelona a Gran Via 190.000,00 2008-05-22 12:53:20