Saltar al contingut principal
Fira 2000S.A. Logo de Fira 2000

Transparència i bon Govern

Gestió econòmica


Pressupost

Fira 2000, S.A. es troba adscrita amb el codi d’entitat 7290 al Departament de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya.

A través de l’Acord de Govern de data 23 de setembre de 2008 estableix que les entitats del sector públic en les que participa majoritàriament la Generalitat de Catalunya s’incorporen al Pressupost de la Generalitat de Catalunya a partir del 2011.

Amb data 4 de febrer de 2014, a través de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya es comunica la inclusió de la societat Fira 2000, S.A. dins el Sistema Europeu de Comptes (SEC) amb efectes de l’exercici de 2013.

Comptes Anuals i Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

Patrimoni Fira 2000, S.A.

Ajuts i subvencions

La societat no atorga cap tipus d’ajut ni subvenció segons les disposicions de fons públics que reuneixin els requisits establerts a l’article 2 de la Llei 38/2003, de 17 de Novembre, general de subvencions.