FIRA 2000 S.A. LLEI 19/2014 DE TRANSPARÈNCIA, ACCÈS A INFORMACIÓ PÚBLICA I BON GOVERN

Organització institucional i estructura administrativa

Fira 2000 S.A. està participada pels següents socis i amb el percentatge de participació que s’indica a data 31 de desembre de 2015:

Cambra Oficial de comerç industria i navegació de barcelona (COCINB) 7.49%
Ajuntament de l'Hospitalet del Llobregat 6,10%
Àre metropolitana de Barcelona 6,99%
Ajuntament de Barcelona 23,09%
Generalitat de Barcelona 50,23%
Diputació de barcelona 6,10%
Estatuts Fira2000 Traduccio Jurada Catala.pdf

Gestió econòmica, comptable, pressupostaria i patrimonial

Auditoria (comptes anuals):

Comptes Anuals 2014 + IA.pdf Comptes anuals i informe Auditoria 2015

Pressupost 2015:

Pressupost 2015

Pressupost 2017:

Pressupost 2017

Pressupost trimestral:

execucio pressupost 2on trimestre 2015.pdf execucio pressupost 3er trimestre 2015.pdf Tancament pressupost 2015 execucio pressupost 1er trimestre 2016.csv execucio pressupost 2on trimestre 2016.csv execucio pressupost 3er trimestre 2016.csv Tancament pressupost 2016.pdf execucio pressupost 1er trimestre 2017.pdf

Sou Director General:

79.999,92 euros anuals

Consellers i retribucions:

En compliment de l’article 63 de la LLEI 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives que preveu la no percepció de dietes per assistència a reunions d’òrgans de govern, de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic, s’ha acordat suspendre tot pagament de drets d'assistència.

Patrimoni:

Fira 2000 S.A. és propietària del Recinte Fira de Barcelona Gran Via, ubicat entre els municipis de l’Hospitalet de Llobregat i Barcelona. En aquest recinte s’ubiquen vuit pavellons firals i quatre zones d’ aparcament. Està explotat per Fira Internacional de Barcelona qui paga un cànon anual per aquest concepte.

En el Polígon Pedrosa, Fira 2000 S.A. és propietària de dos locals d’oficines i varies places d’aparcament, té arrendat un local comercial i cedides en dret d’ús varies places d’aparcament.

En el carrer Ciències de l’Hospitalet de Llobregat, Fira 2000 S.A. és propietària de 17 pisos, 3 cases unifamiliars, 2 locals comercials i 23 places d’aparcament que estan en disposició de lloguer o venda.

Decisions i actuacions amb rellevància jurídica especial

Fira 2000 S.A. ha considerat convenient realitzar la tramitació dels instruments urbanístics necessaris per tal de donar sortida a les edificabilitats que permet el planejament vigent i que li resulten innecessàries com a equipament per a l’ús firal (7c), tant pel que fa a l’edifici corporatiu, que per l’experiència que s’ha obtingut de l’activitat firal en els darrers anys, fa evident la seva innecessarietat, així com pel que fa als terrenys concebuts inicialment per fer un auditori.

Un cop aprovats els instruments urbanístics, FIRA 2000 S.A. ha comercialitzat en règim de dret de superfície o compravenda, mitjançant concurrència d’ofertes els terrenys en qüestió per dotar de viabilitat econòmica a l’empresa.

La plantilla, la relació dels llocs de treball i el règim retributiu

1 Director general, 1 Director d’Infraestructures, 1 Director financer, 1 Director jurídic, 5 administratius, 6 tècnics

Règim retributiu: 8 treballadors amb contracte d’obra i servei i 7 treballadors amb contracte fix

Contractes i convenis

Òrgan de contractació: Consell d’Administració i Director General segons quantia del procediment

Relació dels contractes dels últims 5 anys

Convenis:

conveni step by step 17-2-11.pdf prorroga conveni step by step 2014.pdf modif conveni Step by step ampliacio espai 011014.pdf 2015.07.30_Conveni_Accionistes.pdf Fira Internacional de Barcelona-Fira 2000 (30/07/2015).pdf

Informes i estudis

Informe General GPO.pdf

Matèries i actuacions la publicitat de les quals s'estableix per norma

1 MEMORIA PLA ESPECIAL equipament usos.pdf 2 NORMES URBANISTIQUES equipament usos.pdf 3 PLANOLS equipament usos.pdf

Condicions de Contractació

IIC_actualitzades_01.01.14.pdf Noves Instruccions Internes de Contractació Juny 2016.pdf Tarifes medi propi 2016.pdf Acord Mitjà Propi Generalitat 2016.pdf