Transparència i bon Govern

Protecció de dades


Registre d'Activitat de Tractament

En virtud de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, pel qual les entitats de dret públic i els organismes públics vinculades o depenents de les Administracions Públiques, han de publicar els seus RAT (Registre d'Activitat de Tractament).

Exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició:

En virtut de l’article 12 de la Llei Orgànica 3/2018 5 desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es posen a disposició dels possibles afectats els següents formularis: