Protecció de dades


Registre d'Activitat de Tractament

En virtud de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, pel qual les entitats de dret públic i els organismes públics vinculades o depenents de les Administracions Públiques, han de publicar els seus RAT (Registre d'Activitat de Tractament).