Saltar al contingut principal
Fira 2000S.A. Logo de Fira 2000

Accessibilitat


Declaració d’accessibilitat del web de Fira 2000

FIRA 2000, S.A s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a http://www.fira2000.org/.

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i/o la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

a)    Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:

En aquesta declaració d’accessibilitat no es recullen les barreres de les pàgines externes tot i que formin part del procés de navegació.

Documents Pdf

 • Alguns documents PDF contenen imatges sense contingut alternatiu  (criteri 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022)
 • Hi ha informacions del contingut dels documents que, si bé es perceben visualment, no es garanteix que es transmetin als productes de suport com lectors de pantalla. Alguns exemples poden ser: elements agrupats visualment que no estan identificats com a llistes, dades en format taula, títols, relacions entre etiquetes i controls, etc. (criteri 10.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • La lectura del document pot no ser significativa per a l'usuari de lector de pantalla ja que manquen etiquetes que en defineix l'ordre. (criteri 10.1.3.2 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Alguns documents PDF contenen títols que no descriuen la seva temàtica o propòsit. (criteri 10.2.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • Alguns documents PDF els textos d’alguns enllaços no aporten informació contextual suficient (criteri 10.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022).
 • L'idioma dels documents no s'ha especificat a les seves propietat. (criteri 10.3.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022).

b)    Càrrega desproporcionada: No aplica.

c)    El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:

Tot i que s’hi està treballant, el web podria contenir arxius ofimàtics en format PDF, de contingut multimèdia o d’altres formats que no acompleixin tots els requeriments d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 12 de febrer del 2024.

El mètode utilitzat per preparar la declaració va ser l’auditoria d’accessibilitat externa duta a terme per la consultora en accessibilitat web, TOTHOMweb, empresa auditora acreditada per ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) .

Darrera revisió de la declaració: 12/02/2024

Observacions y dades de contacte

Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), a través de la següent bústia de contacte o al telèfon 93 289 61 40.

Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles al web” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018 es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles al web” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del RD 1112/2018, pots iniciar una reclamació per:

 • conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
 • instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
 • exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

El compromís de FIRA 2000, S.A per l'accessibilitat

Aquest lloc web aplica els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2022 considerant les excepcions del RD 1112/2018.

El web de FIRA 2000, S.A s'ha construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, treballem amb l'objectiu d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació.

El compromís de FIRA 2000, S.A és arribar a complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 estableix les normes que s’exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d’accessibilitat que es recullen a la norma UNE-EN 301549:2022, de requisits d’accessibilitat per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La norma UNE-EN 301549:2022 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, d’agost  2018. Concretament cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La directiva és d’obligat compliment però no és directament aplicable, per això en l'àmbit estatal s’ha desenvolupat un real decret que desenvolupa l’abast i els requisits, com a mínim. La transposició estatal és el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.