Saltar al contingut principal
Fira 2000S.A. Logo de Fira 2000

Qui som

Societat


FIRA 2000, S.A. amb N.I.F. A-60.272.705, es va constituir com a societat anònima el 24 de febrer de 1993, no havent modificat la seva denominació social des de la seva constitució.

El seu domicili social actual es troba a L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), al carrer Dolors Aleu, 19-21 3er 2a del Polígon Industrial Pedrosa.

FIRA 2000, S.A. està participada per la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat i la Cambra de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.


Objecte social


L’ objecte social de la societat és:

  • La compravenda, inversió, promoció, urbanització, parcel·lació, construcció i aprofitament de terrenys i edificacions destinades a espais firals, així com a centres de convencions i congressos i en relació amb això la seva cessió o explotació directa per qualsevol títol admès a dret.
  • Foment i organització d’activitats relacionades amb la indústria, el comerç i la navegació, així com programar, controlar i coordinar les manifestacions comercials per ella organitzades.
  • Planejament i/o gestió urbanística, urbanització i edificació derivada del trasllat dels residents i ocupants dels habitatges, locals de negoci, garatges o similars situats en edificacions que es trobin dins o fora dels terrenys on es porti a efecte l’ampliació del recinte firal. Aquesta gestió urbanística integral comprendrà totes aquelles operacions materials, econòmiques i jurídiques que siguin necessàries per aconseguir aquesta finalitat, incloent la possibilitat explícita de construir nous habitatges, l’actuació com a beneficiari de les expropiacions, la realització de permutes, relocalització d’afectats, pagament de les indemnitzacions o compensacions corresponents, així com totes aquelles operacions que siguin requisit previ o conseqüència d’aquestes.
  • L’ assessoria, consultoria, mediació i outsourcing de la gestió, control, planificació i execució de projectes, ja siguin d’urbanisme, arquitectura o d’enginyeria, i serveis immobiliaris i obres de construcció, així com la direcció i control de l’execució d’obres.Producció i venda d’energia elèctrica produïdes en plantes d’energia solar tèrmica i fotovoltaica. Construcció i venda d’aquestes plantes i components. Instal·lacions de mitjana i baixa tensió i realització de Projectes de producció, aprofitament i distribució d’energia elèctrica.


Àrees de l'Organització


CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

La societat està regida i gestionada per la Junta General d'Accionistes i el Consell d'Administració.


Finançament


El 14 de Febrer de 2003 es va formalitzar un acord de finançament entre tots els accionistes de Fira 2000, S.A. que ha permès afrontar la segona fase d’inversions. Aquesta segona fase va finalitzar el març del 2007 amb un estalvi del 5% respecte el pressupost  previst, un escurçament en el termini d’execució de la obra d’un any i l’execució de noves obres no previstes inicialment, com són per exemple la urbanització dels entorns del pavelló 1 i vestíbul, l’heliport o els túnels de connexió amb el metro.

El juliol de 2006 es va signar un nou Conveni que ha servit per afrontar la tercera i última fase d’inversions del Projecte d’Ampliació del Recinte Firal de Gran Via.

En aquest Conveni Institucional cal destacar l’important esforç de l’Administració Pública, que va comprometre aportacions per  més de 140.000.000 euros fins a l’any 2011, així com la incorporació d’un nou accionista públic com és la Diputació de Barcelona.

Tal i com estava previst en el Conveni de Juliol del 2006, els accionistes van signar un nou conveni de col·laboració l’any 2010 pel qual les entitats subscriptores acorden les aportacions de capital a realitzar pel període 2011-2016 que sumen un import de 121.039.808 €.

El passat 2015, es va subscriure el nou Conveni d’accionistes amb el qual es comprometen a aportar més de 150.000.000 euros en el nou pla d’aportacions quinquennal en el període 2017-2021 i on s’aprova un Pla Financer on es reconeix la millora substancial d’aquest nou Pla per causa de la gestió realitzada i per la manera com s’han executat els projectes.

En aquest Conveni, els accionistes també es comprometen a signar un nou Conveni l’any 2020 que contempli les aportacions necessàries pel període 2022-2026 segons el nou pla financer.

Durant l’any 2003 es va formalitzar un crèdit sindicat amb l’Institut Català de Finances, la Caixa i el Banc de Sabadell per valor de 187.000.000 euros. Aquest crèdit es va poder signar pel conveni subscrit entre Fira 2000, S.A. i Fira internacional de Barcelona, mitjançant el qual Fira 2000, S.A. construeix els pavellons firals i Fira de Barcelona es compromet a satisfer uns cànons per la utilització. Aquests cànons són la base per al finançament dels crèdits.

El 30 de setembre de 2004, la Comissió Europea va aprovar el cofinançament de 84.397.955 euros, mitjançant els fons FEDER, per al projecte d’ampliació del Recinte Firal de Barcelona. Amb data 14 d’agost de 2009 la Comissió Europea va modificar la seva decisió sobre aquest gran projecte “Ampliació del Recinte Firal de Barcelona”, i va fixar un nou nivell de participació comunitària de 94.265.995 euros. Finalment, amb data 27 d’Octubre de 2010 es va rebre una correcció, establint-se l’import final en 93.864.509 euros. Un 35% del total del cost és subvencionable.

El mes de febrer del 2004, el Banc Europeu d’Inversions (BEI) va aprovar un crèdit de 200.000.000 d’euros amb un aval de l’Institut Català de Finances. Aquest aval va ser assumit posteriorment per la Generalitat, en unes condiciones econòmiques més favorables, que suposen un estalvi de 11,4 milions d’euros aproximadament en import nominal.

Tot i que l’operació es va aprovar íntegrament, es van establir tres trams per a la disposició del crèdit, el primer dels quals es va signar el 26 de març de 2004 per un import de 50.000.000 d’euros i el segon es va signar el 20 d’abril de 2005 per valor de 100.000.000 milions d’euros. El tercer tram, signat el 6 d’octubre de 2006 i per 50.000.000 milions d’euros s’ha disposat també en la seva totalitat.

En paral·lel es va signar un crèdit sindicat amb la participació de l’Institut Català de Finances, La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, Caja Madrid, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Banco Popular i  la Caixa d’Estalvis de Catalunya per import inicial de 165.000.000 d’euros dels quals s’han disposat 138.130.000 euros, una vegada ha finalitzat el termini de disposició del crèdit.

Paral·lelament  a la principal font d’ingressos prevista en el Project Finance, Fira 2000, S.A. ha realitzat altres inversions que han permès la diversificació  de la seva font d’ingressos. En aquest sentit, sobre les cobertes dels Pavellons s’ha instal·lat una planta fotovoltaica (una de les més grans d’Europa sobre coberta), la producció de la qual és venuda a la xarxa elèctrica per la seva comercialització.

Per altra banda, i degut a la seva experiència en la contractació i seguiment d’obres de caràcter públic, Fira 2000, S.A. ha estat seleccionada per gestionar alguns projectes al marge de l’àmbit de Fira Gran Via.