Saltar al contingut principal
Fira 2000S.A. Logo de Fira 2000

Transparència i bon Govern

Contractació


Contractes

Fira 2000, S.A. es un poder adjudicador que no té la condició d'Administració Pública. Les licitacions es publiquen en el perfil del contractant.

Òrgans de contractació

  • Consell d’Administració: contractes d'obres > 1.000.000 euros i contractes de serveis i de subministrament > 330.000 euros
  • Director General: contractes d'obres < 1.000.0000 euros i contractes de serveis i de subministrament < 300.000 euros.

De forma transitòria, estant actualment la figura del Director General vacant, actuen en substitució d’aquesta figura el Director Financer i la Directora Jurídica de forma mancomunada.

Pla anual de contractació

Fira 2000, S.A. té previst, durant l'any 2023, una inversió de 119.439.000 d’euros en el Recinte Firal. El detall de les inversions estaran condicionades per les necessitats de Fira Barcelona requereixi per el bon funcionament del Recinte. A continuació es detalla el Pla anual de contractació.

Acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius

Fira 2000, S.A. segueix els criteris establerts per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya.

Preguntes i respostes més freqüents

Relació anonimitzada de les preguntes i respostes més freqüents en les consultes en matèria de contractació.

Resolucions

Resolucions dels recursos especials, qüestions de nulitat, resolucions judicials definitives en matèria de contractació, actes de desistiment, renúncia i resolució de contractes.

Dades estadísques de contractació

Dades del Registre Públic de contractes, del Registre electrònic d’empreses licitadores i del Registre oficials d’empreses classificades

Convenis

Convenis i encàrrecs de gestió