Saltar al contingut principal
Fira 2000S.A. Logo de Fira 2000

Transparència i bon Govern

Organització


Organització Institucional

Fira 2000 S.A. es una societat mercantil, participada pels següents socis i amb el percentatge de participació que s’indica a data 31 de desembre de 2023:

Accionistes Participació
Cambra Oficial de Comerç Indústria i Navegació de Barcelona (COCINB) 1,21%
Ajuntament de L'Hospitalet del Llobregat 7,44%
Àrea Metropolitana de Barcelona 7,44%
Ajuntament de Barcelona 24,05%
Generalitat de Catalunya 52,42%
Diputació de Barcelona 7,44%
Total 100,00%
* Els % també inclouen el capital desemborsat pendent d'inscripció.

Organigrama dins de la Generalitat de Catalunya

Fira 2000, S.A. es troba adscrita amb el codi d’entitat 7290 al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.

Estructura Organitzativa i relació dels llocs de treball

Organigrama de Fira 2000

Òrgans Col·legiats

La Junta General d’Accionistesés l'òrgan sobirà de la societat, consta regulat com a tal, en els articles 16 i següents dels Estatuts de Fira 2000, S.A. En data 19 de febrer de 2024 s'ha realitzat l'última modificació dels estatuts de Fira 2000, S.A.

El Consell d'Administració és l'òrgan de representació de la societat que s' encarrega de la gestió de la mateixa, tenint les facultats recollides en l'article 27 i següents dels estatuts de Fira 2000, S.A.  Està composat per 16 membres.

La Comissió Executiva es va constituir en data 10 de Novembre de 2014 en escriptura pública on consten les facultats que té delegades. Aquesta està composta per 6 membres.

Alts càrrecs i directius

Les retribucions dels alts càrrecs de Fira 2000, S.A. es poden consultar en el enllaç de la Relació de directius de les entitats del sector públic i les seves retribucions publicada a la web de transparència del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya:

Empleats Públics

Ètica